ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ของ yourdoll.com ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว / นโยบายคุกกี้ของ yourdoll.com

คุณจะต้อง

  • เว็บไซต์ www.yourdoll.com อาจมีเนื้อหาที่ผู้ใช้บางคนอาจพบว่าไม่เหมาะสมและมีไว้สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะเท่านั้น คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ก็ต่อเมื่อคุณอายุเกิน 18 ปี

คุณต้องไม่

● เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ซ้ำ (รวมถึงการตีพิมพ์ซ้ำในเว็บไซต์อื่น)
● ขาย เช่า หรือให้อนุญาตช่วงเนื้อหาจากเว็บไซต์;
● แสดงเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ในที่สาธารณะ
● ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอกหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
● แก้ไขหรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์
● แจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะและชัดเจนสำหรับการแจกจ่ายซ้ำ

เนื้อหาของผู้ใช้

● ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ” หมายถึงเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง เนื้อหาวิดีโอ และสื่อภาพและเสียง) ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
● คุณให้ yourdoll.com สิทธิ์การใช้งาน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และแจกจ่ายเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในสื่อที่มีอยู่หรือในอนาคต
● คุณยังให้สิทธิ์ yourdoll.com ในการให้อนุญาตช่วงสิทธิ์เหล่านี้ และสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อละเมิดสิทธิ์เหล่านี้
● เนื้อหาผู้ใช้ของคุณต้องไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของบุคคลที่สาม และต้องไม่มีความสามารถในการดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ว่ากับคุณหรือ yourdoll.com หรือบุคคลที่สาม (ในแต่ละกรณีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) ).
● คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เคยเป็นหรือเคยอยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมายที่ถูกคุกคามหรือเกิดขึ้นจริง หรือการร้องเรียนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
● Yourdoll.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้ หรือจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ yourdoll.com หรือโฮสต์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้
● โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของ yourdoll.com ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ yourdoll.com จะไม่ดำเนินการตรวจสอบการส่งเนื้อหาดังกล่าวไปยัง หรือการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้

กิจการอื่น

คุณยอมรับว่าในฐานะนิติบุคคลจำกัด yourdoll.com มีความสนใจในการจำกัดความรับผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และพนักงาน คุณตกลงว่าจะไม่ทำการเรียกร้องใดๆ เป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ yourdoll.com ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียใดๆ ที่คุณประสบอันเนื่องมาจากเว็บไซต์

โดยปราศจากอคติต่อวรรคก่อน คุณตกลงว่าข้อจำกัดของการรับประกันและความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้จะปกป้องเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมาย และผู้รับเหมาช่วงของ yourdoll.com รวมถึง yourdoll.com

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่น ๆ ของ yourdoll.com ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง yourdoll.com อาจดำเนินการตามที่ yourdoll.com เห็นสมควรเพื่อจัดการกับการละเมิด รวมถึงการระงับการเข้าถึงของคุณ เว็บไซต์ ห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ บล็อกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่อยู่ IP ของคุณไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอให้บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ และ/หรือดำเนินคดีกับคุณ

การมอบหมาย

Yourdoll.com อาจโอน ทำสัญญาช่วง หรือจัดการกับสิทธิ์และ/หรือภาระผูกพันของ yourdoll.com ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณไม่สามารถถ่ายโอนสัญญาย่อยหรือจัดการสิทธิ์และ / หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ yourdoll.com เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ yourdoll.com ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ (ประกอบด้วยคำชี้แจงความเป็นเจ้าของเว็บไซต์) และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

ใบอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น www.yourdoll.com และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ ภายใต้ใบอนุญาตด้านล่าง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้สงวนไว้

คุณสามารถดู ดาวน์โหลดเพื่อวัตถุประสงค์ในการแคชเท่านั้น และพิมพ์หน้า คู่มือผู้ใช้ หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่างและที่อื่น ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การใช้งานที่ยอมรับได้

● คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางใด ๆ ที่ทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือการด้อยค่าของความพร้อมหรือการเข้าถึงเว็บไซต์; หรือในทางใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหรือเป็นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย
● คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่ง ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายสื่อใดๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ รูทคิท หรือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
● คุณต้องไม่ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหรืออัตโนมัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขูด การขุดข้อมูล การดึงข้อมูล และการเก็บเกี่ยวข้อมูล) บนหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก yourdoll.com
● คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งหรือส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์
● คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก yourdoll.com

ข้อ จำกัด ของความรับผิด

Yourdoll.com จะไม่รับผิดต่อคุณ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายการติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการละเมิดหรืออื่น ๆ ) ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา การใช้งาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้: เท่าที่เว็บไซต์ ให้ฟรีสำหรับการสูญเสียโดยตรง

สำหรับการสูญเสียทางอ้อม พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ หรือการสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียรายได้ รายได้ ผลกำไร หรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสูญเสียชื่อเสียงหรือค่าความนิยม หรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลหรือข้อมูล

การจำกัดความรับผิดเหล่านี้มีผลบังคับใช้แม้ว่า yourdoll.com จะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ความเหมาะสม

โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับว่าการยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้มีเหตุผล
หากคุณไม่คิดว่ามีเหตุผลคุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

ไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติ

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้หรือพบว่าไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์นี้

การป้องกัน

คุณขอชดใช้ค่าเสียหาย yourdoll.com และดำเนินการเพื่อให้ yourdoll.com ชดใช้ค่าเสียหายต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ความรับผิดและค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและจำนวนเงินที่ yourdoll.com จ่ายให้กับบุคคลที่สามในการระงับข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายของ yourdoll.com) ที่เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนจาก yourdoll.com ซึ่งเกิดจากการที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเกิดจากการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ .

การเปลี่ยนแปลง

Yourdoll.com อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะนำไปใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้นับจากวันที่เผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขบนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับเวอร์ชันปัจจุบัน

การแยกกันได้

หากบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกำหนดโดยศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นใดที่จะผิดกฎหมายและ / หรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป หากบทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ / หรือไม่มีผลบังคับใช้จะถูกต้องตามกฎหมายหรือบังคับใช้หากมีการลบส่วนหนึ่งส่วนนั้นจะถือว่าส่วนนั้นถูกลบและส่วนที่เหลือของบทบัญญัติจะยังคงมีผลต่อไป

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากใดๆ ที่เราจัดหาให้คุณจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลท้องถิ่น